-- advertisement --

คลอดแล้วปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ครั้งที่1/59

กศจ.ดำเนินการเบ็ดเสร็จ เปิดสมัคร 15-21 ส.ค.นี้ รู้ผล 29 ก.ย.

วันที่ 27 ก.ค.59 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้สอดคล้องกับ คำสั่ง คสช.เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)และคำสั่งเรื่อง การบริหารราชการของ ศธ.ให้ยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)นั้น

ขณะนี้ ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0206.6 /ว7 เรื่องการแก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ สพฐ. ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศรับทราบแล้ว

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยอาจมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลการสอบแข่งขันได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม และให้ยกเลิกการรวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการฯ ให้สถาบันอุดมศึกษา ที่เห็นสมควรเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ

ดังนั้น เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สพฐ.จึงกำหนดการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2559 ใหม่ และได้ส่งหนังสือที่ ศธ.04009/ว2942 แจ้งให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ ทุกเขตดำเนินการต่อไป

สำหรับปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ครั้งที่ 1/2559 จะเริ่มประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภายในวันที่ 8 ส.ค.59, รับสมัครระหว่าง 15-21 ส.ค., ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 1 ก.ย., จัดสอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 ก.ย., สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 18 ก.ย. สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 19 ก.ย. และประกาศผลสอบแข่งขัน 29 ก.ย.

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ก.ค.ศ. กำหนดให้ สพฐ. เป็นผู้กำหนดปฏิทินการจัดสอบ และให้ กศจ.เป็นผู้จัดสอบ จากเดิมที่เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งจากนี้ กศจ.จะต้องไปดำเนินการจัดสอบตามวันเวลาที่ สพฐ.กำหนด โดยจะต้องสำรวจอัตราว่างที่จะเปิดรับและแจ้งมาให้ สพฐ. รับทราบก่อนประกาศสอบแข่งขัน ต่อไป

-- advertisement --