-- advertisement --

 ความเป็นครู  พระราโชวาทบัณฑิตธรรมศาสตร์ ปี 2559

บัณฑิตควรมีคุณสมบัติ “ความเป็นครู” พระราโชวาทบัณฑิตธรรมศาสตร์ ปี 2559

ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 13 พ.ย.2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มธ.ประจำปี 2559 โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มธ. ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในหลากหลายด้าน ทั้งจากการเสด็จฯ มาทรงปลูกต้นยูงทอง ทรงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้บัณฑิตอาสาสมัครเข้าเฝ้าฯ โดยไม่ถือพระองค์ และทรงเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา เป็นเวลาถึง 48 ปี เป็นต้น โดยในส่วนของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ปี 2544 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์จวบจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มธ.ประจำปี 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ความว่า

“…ตามที่รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่ก้าวหน้า ทันการณ์สมัย และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม โดยยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทนั้น น่าพอใจอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงขอเชิญพระบรมราโชวาท ที่เคยพระราชทานแก่บัณฑิตในประชุมนี้เกี่ยวกับ ความเป็นครู หมายถึง การมีความรู้ดี ประกอบด้วยหลักวิชาที่ถูกต้องแน่นแฟ้นและแจ่มแจ้งแก่ใจ รวมทั้งคุณความดี และความเอื้ออารี ปรารถนาที่จะถ่ายทอดเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีด้วย ความแจ่มแจ้งแน่ชัดในใจย่อมทำให้สามารถส่องแสดงความรู้ออกมาให้เข้าใจตามได้โดยง่าย ทั้งในการปฏิบัติงาน ก็ย่อมทำให้ผู้ร่วมงานได้เข้าใจโดยแจ่มชัด ส่วนความหวังดีโดยบริสุทธิ์ใจนั้น จะน้อมนำให้เกิดศรัทธาแจ่มใส มีใจพร้อมที่จะรับความรู้ด้วยความเบิกบาน ทั้งพร้อมที่จะร่วมงานกับผู้ที่มีคุณสมบัติของครูโดยเต็มใจและมั่นใจ ดังนี้ ก็จะทำให้กิจการใด ๆ ที่กระทำอยู่ ดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและสำเร็จประโยชน์มุ่งหมายโดยสมบูรณ์

…ความเป็นครูจึงมิใช่คุณสมบัติสำหรับครูเท่านั้น หากแต่เป็นคุณสมบัติที่จะช่วยอำนวยประโยชน์เกื้อกูลมาก แก่ทุกคนและกิจทุกอย่าง บัณฑิตทั้งหลายแต่ละคณะแต่ละคน ล้วนเป็นผู้มีพื้นฐานวิชาการแน้นแฟ้นดีอยู่แล้ว น่าจะศึกษาเรื่องความเป็นครูให้เห็นจริง และอบรมให้บังเกิดขึ้นพร้อมในตนเองบ้าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมกันในชาติบ้านเมืองของเรา…

โดยพระราโชวาทดังกล่าว เป็นคำสอนแก่บัณฑิต มธ.ปี 2559 อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

สำหรับบัณฑิต มธ.ในปี 2559 ที่เข้ารับพระราชทานปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 8,063 คน โดยเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 6,054 คน ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร รวมจำนวน 2,009 คน

-- advertisement --