-- advertisement --

การประชุมเอเปก ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง พลเอกประยุทธ์ คือ ความหวังสูงสุดในการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คำขวัญหรือสัจจะวาจาเดิมของคณะรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลดีกว่ารัฐบาลที่มาจากนักการเมืองมากมาย

โครงการใหญ่ๆ ที่รัฐบาลเข้ามาดำเนินงานนั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลากหลายประการแต่ยังมีโรคเรื้อรังที่พลเอกประยุทธ์ต้องหาทางรักษาและผ่าตัดให้เกิดบรรลุผลในหลายๆ ข้อที่ต้องสร้างสรรค์สังคมให้เกิดคำว่าสงบสันติสามัคคีผสมผสานไปกับคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการปลุกเร้าให้ประชาชนเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเพราะระบบการเมืองไทยตั้งแต่รากเหง้ารากฐานยังเต็มไปด้วยการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงไร้อุดมคติที่ดีงาม

นักการเมืองไทยตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางในระดับชาติเต็มไปด้วยการทุจริตฉ้อฉลที่มีความละโมบโลภมากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้ง สตง. ป.ป.ช. ปปท.ยังทำการตรวจสอบไม่ได้เต็มร้อย รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแบบรื้อรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายออกไปให้ได้มากที่สุดเหมือนเยี่ยงสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคของนายสี จิ้นผิง ที่เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวจนประชาชนยกย่องแซ่ซ้องสรรเสริญ

ปัญหาการถดถอยในการเพิ่มประชากรในประเทศด้อยลงไปมากผิดปกติไทยมีประชากรแค่ 66 ล้านคน ติดต่อกันมา 5 ปีแล้วจำนวนทารกเกิดน้อยเกินไปกลายเป็นว่าคนตายมากกว่าคนเกิดรัฐต้องกระตุ้นให้ครอบครัวมีบุตรเพิ่มขึ้น เพราะแรงงานไทยขาดแคลนหาไม่ได้จำต้องอาศัยแรงงานที่นำเข้ามาจากเพื่อนบ้านมากเกินสมควรทั้งจากเมียนมา กัมพูชา สปป.ลาวเวียดนาม แรงงานที่มีอยู่แล้วก็พยายามหาทางเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเพราะหวังรายได้โดยขาดความยั้งคิดทั้งๆ ที่ความจริงการทำงานในไทยหากแรงงานเก่งขยันรายได้จะมหาศาล

การระบาดของยาเสพติดที่หลั่งไหลทะลักมาจากเมียนมา และลาวปีละมากๆ ทั้งไอซ์ ยาบ้า ยาอี เฮโรอีน ฯลฯ เพราะชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะว้าแดงผลิตยาเสพติดออกมาแบบพาหุอุตสาหกรรมแบบเทกระจาดให้เปล่าต้นทุนต่ำมากหรือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพื่อจูงใจให้มีคนเสี่ยงกล้านำเข้ายาเสพติดเข้ามาจำหน่าย ไทยเป็นแหล่งส่งออกไปยังประเทศที่ 3 การปราบยาเสพติดไม่มีวันหมดเพราะมีปริมาณเม็ดเงินมหาศาลที่ล่อใจคนค้ายา คนค้ายาเสพติดไม่กลัวการติดคุกแต่อย่างใดเพราะมีระบบลดโทษผ่อนบรรเทาโทษมากเกินไป

การเรียนการศึกษาทั้งในระดับขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นอุดมศึกษา ชั้นอาชีวศึกษา ต้องให้เยาวชนและเด็กๆได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยศีลธรรมจรรยาที่ถูกต้อง รัฐต้องอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีระเบียบวินัย ที่ดี รัฐต้องปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่เยาวชน การผลิตครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับต้องเน้นไปหาคนที่เหมาะทั้งกาย วาจา ใจ มีวุฒิภาวะเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ที่ดี มีรายได้ที่ดีพอสมควร

การกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลป้องกันการล้างสมองนิสิตนักศึกษาไปในทางชั่วร้ายเนรคุณแผ่นดินเกิด ทำตัวเลอะเทอะกลายเป็นขยะสังคม อย่าให้สภามหาวิทยาลัยนอกลู่นอกทางแบบปัจจุบัน หากจำเป็นต้องตั้งคณะผู้ตรวจการมหาวิทยาลัยแบบในประเทศจีน นี่เป็นการบ้านใหญ่ๆ ที่พลเอกประยุทธ์ ต้องแก้ไขให้สำเร็จให้ได้ใน 2 ปีข้างหน้าหากทำได้ประเทศจะน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมและก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่าสังคมศรีวิไลย์รวมถึงเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างแท้จริง

-- advertisement --