-- advertisement --

คาดหวังมหา

สวนดุสิตเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “ซีแอร์” นานาชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันที่ 21 ก.ย.59 ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 ซีแอร์ (SEAAIR 2016 : SOUTH EAST ASIAN ASSOCIATION FOR INSTITUTIONAL REASEARCH) ภายใต้หัวข้อ “งานวิชาการและการร่วมพัฒนาทางสังคมในระดับอุดมศึกษา” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า สมาคมเพื่อการวิจัยสถาบันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีแอร์ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมานานถึง 16 ปี สมาชิกประกอบด้วยกลุ่มประเทศอาเซียนและเครือข่ายของสมาคม อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ ซึ่งมีผลงานปรากฏออกมามากมาย โดยเฉพาะหัวข้อการสัมมนาในปีนี้มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน นับว่าตรงใจตนและยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษา เมื่อสร้างงานวิจัยใดก็ต้องต้องคิดถึงสังคม ชุมชนให้มากขึ้น มหาวิทยาลัยใดอยู่พื้นที่ไหนก็ต้องลงไปร่วมกับชุมชนพัฒนาพื้นที่นั้น ๆ

“เชื่อว่าการสัมมนาครั้งนี้ ทุกฝ่ายน่าจะได้แนวทาง วิธีการที่จะไปขยายผลการทำงานต่อ รวมถึงฝากให้ไปดูด้วยว่าการสร้างงานวิจัยเป็นไปได้หรือไม่ ว่าอาจจะไม่ต้องผ่านเพียงชุมชนแต่อาจผ่านไปยังโรงเรียน ก็อาจจะได้คำตอบเหล่านี้ ซึ่งตนอยากให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นต้องใช้ประโยชน์ได้จริง โดยอาจจะเริ่มต้นจากชุมชน ขยายไปท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศตามลำดับ”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มสด.ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานซีแอร์ 2016 กล่าวว่า ปีนี้ มสด.ได้รับเกีรยติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อจะลงไปสู่ชุมชน ทำให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ไฮไลท์สำคัญของงาน คือ มสด.จะนำผู้เข้าร่วมสัมมนาลงพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่หมู่บ้านอนุรักษ์บ้านแย้ และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (บ้านเฮียใช้) ซึ่ง มสด.ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อเป็นกรณีศึกษาด้วย

-- advertisement --