-- advertisement --

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ปี 2567 ว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครู” โดยในปี 2567 จะเป็นการจัดงานครั้งที่ 68 ภายใต้หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เตรียมจัดงานวันครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, ส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครู กิจกรรมวิชาการการพัฒนาวิชาชีพครู ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเสวนา นิทรรศการวิชาการออนไลน์ และการอบรมผ่านหลักสูตรออนไลน์ ตลอดจนเปิดให้ส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ ตักบาตรออนไลน์ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www.wankru.ksp.or.th    

“งานวันครูในวันที่ 16 ม.ค. 2567 จะจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online โดยเรียนเชิญ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) และ Online ทางยูทูบและเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุรุสภา และ TBL Suandusit ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีล่ามภาษามือด้วย และมีพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 และรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นอกจากการจัดงานในวันที่ 16 ม.ค. แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมทั้งก่อนและหลังงานวันครู โดยสามารถติดตามรายละเอียดของการจัดงานได้ในวันแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ในวันที่ 11 มกราคม 2567 ผ่านการถ่ายทอดสดทางยูทูบและเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา พร้อมล่ามภาษามือ” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวด้วยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านร่วมระลึกถึงพระคุณครู โดยเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage “Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2567 #ครูดีสอนดีศิษย์ดีเรียนดีมีความสุข#เรียนดีมีความสุข นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ “วันครู 67” ที่จัดทำขึ้นมาเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูที่ https://store.line.me/stickershop/product/25217026/th รายได้จากการขายสติกเกอร์จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตนเองผ่านนิทรรศการวิชาการออนไลน์ และการอบรมผ่านหลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาวิชาชีพและตนเอง รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดงานวันครูและระลึกถึงพระคุณครู.

-- advertisement --