-- advertisement --

 คุรุสภา ยกเครื่องมาตรฐานวิชาชีพ

ไฟเขียวปริญญาตรี-เอก16หลักสูตร และหลักสูตรป.บัณฑิต 61 สถาบัน

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติรับรองปริญญาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 16 หลักสูตรใน 13 สถาบันมาใช้ในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยทักษิณ

อีกทั้ง ยังอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ทางการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คุรุสภา เคยอนุมัติไว้แล้ว จำนวน 62 หลักสูตรใน 61 สถาบัน เพื่อรองรับการพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตฯ ซึ่งจะต้องเข้าสู่การพัฒนาเพื่อให้มีใบอนุญาตฯ ภายใน 2 ปี หลังได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ดร.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติในหลักการระบบพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ไม่ตอบโจทย์ในการปฏิรูปประเทศและมีปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ ดังนั้นในระหว่างที่กำลังเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เสนอขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดทำระบบการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ หลังจากนี้จะกลับไปจัดทำรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการปรับปรุงกฎหมายด้านการศึกษา

อย่างไรก็ตาม ได้รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ที่ได้มีการปรับรายละเอียดบางส่วนของสถาบันคุรุพัฒนา โดยเปลี่ยนตัวประธานสถาบันจากประธานคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้สถาบันดังกล่าวมีความเป็นอิสระและสามารถพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งต้องให้สถาบันคุรุพัฒนาเข้าไปมีส่วนร่วมในกองทุนพัฒนาครูด้วย

-- advertisement --