-- advertisement --

คุรุสภาหารือ(ร่าง)มาตรฐานวิชาชีพครู

ครอบคลุมทุกมิติ เหมาะสมบริบทวิชาชีพในปัจจุบันและสากล ตั้งเป้า 2 เดือนยกร่างแล้วเสร็จตามนโนบายบิ๊ก ศธ.

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเรื่องการพัฒนาครูและมาตรฐานการผลิตครู ซึ่งที่ประชุมองค์กรหลักของ ศธ. รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูของประเทศไทยนั้น คุรุสภา ได้ดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูมาก่อนหน้านี้แล้ว และจะเร่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูตามนโยบายรัฐบาล

โดยในวันที่ 9 พ.ค.60 จะจัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพครู โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หน่วยผลิต หน่วยใช้ครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า คุรุสภาได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ (ร่าง) แนวทางการนำข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานศึกษาแนวทางฯ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูตามระดับและประเภทการศึกษา และข้อสรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดทำเป็น (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา ในวันที่ 15 พ.ค.60 เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ

อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ควรพิจารณาให้ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งสมรรถนะ ประเภทการศึกษา และระดับคุณภาพ ต้องชัดเจนและวัดได้ เหมาะสมกับบริบทวิชาชีพในปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

-- advertisement --