-- advertisement --

จังหวัดชลบุรีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  • เผยแพร่ : 15/09/2023 20:21

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษานายธวัชชัย ศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566ณอาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตชลบุรี

โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสุพิญญา นิรามัยวงศ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมงานโครงการทุนการศึกษาดังกล่าวจัดมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีโดยโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนในจังหวัดชลบุรีแบ่งออกเป็น4ระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ ปวส/ปริญญาตรีโดยมีผู้เข้ารับทุนในปีนี้ทั้งหมดจำนวน500ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,532,000 บาท

   

-- advertisement --