-- advertisement --

 จันทรเกษม จัดฟรี ฝึกพูด-อ่าน-เขียนขแมร์

เรียน 30 ชั่วโมง รับเพียง 30 คนเท่านัั้น

นางโสมเพ็ญ ขุทรานนท์ วิทยากรสอนภาษากัมพูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดอบรมภาษาขแมร์จำนวน 10 รุ่นแล้ว โดยการอบรมครั้งนี้ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ภาษาขแมร์ในรูปแบบการสอนที่แตกต่างออกไป ยึดหลักผู้เรียนเป็นที่ตั้ง เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร สนทนาได้ รูปแบบการเรียนการสอนนั้น ยึดหลัก ผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ในเรื่องของคำศัพท์ที่ผู้เรียนต้องการรู้ ผู้สอนจะอธิบายในสิ่งที่ผู้เรียนทราบ และคิด วิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กัน ฝึกการฟังเรื่องของสำเนียง พูด อ่าน เขียน ไม่เน้นหนักเรื่องแกรมม่าจนมากเกินไป เพราะทำให้ผู้เรียนเกิดความเครียด เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถสื่อสารได้จริงในระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง

“ความจริงแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คนทั่วไปคิดกัน เช่น คำว่า สวัสดีในภาษาไทย หรือซัว ซเด็ย ที่แปลว่า สวัสดีในภาษาขแมร์ อันที่จริงคือคำเดียวกัน ที่มาจากรากศัพท์ของภาษาสันสกฤต แต่ด้วยหลักวิธีคิดและโครงสร้างของภาษาไม่เหมือนกัน จึงทำให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนมาก่อน ไม่ทราบว่าคือคำเดียวกันทั้งภาษาไทย และภาษาขแมร์ มีคำศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตใช้ร่วมกันมานาน ถ้าผู้เรียนรู้หลักการออกเสียงแล้ว จะสามารถอ่านและเข้าใจได้ทันที ในส่วนทีมวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้นั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านภาษาขแมร์ทั้งอาจารย์ไทยและเจ้าของภาษา”นางโสมเพ็ญ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ที่ศูนย์ภาษา มจษ. ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 ก.พ. 60 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือสอบถามข้อมูลโทร.0-2942-6800 ต่อ 2917, 2918 และ 2920
————-

** ภาพประกอบจาก Google

-- advertisement --