-- advertisement --

 จันทรเกษม เปิด7สาขาวิชาครูที่ขาดแคลน

“จันทรเกษม”เปิด7สาขาวิชาครูที่ขาดแคลน

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(มจษ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ประเภทรับตรง ภาคในเวลาราชการ จำนวน 46 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มิ.ย.60และภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 27 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ก.ค.60โดยสมัครผ่านเว็บไซต์

“จากความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเปิดรับสมัครหลักสูตรเพิ่มเติมหลายหลักสูตรในการรับตรงรอบที่ 2 โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ที่เปิดเพิ่มเติมถึง 7 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดนตรีไทยศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งที่ผ่านมานั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของจันทรเกษมได้รับการยอมรับ มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงรับนักศึกษาในจำนวนจำกัด ดังนั้นจึงได้ขยายโอกาสเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติม ในกลุ่มสาขาวิชาครูที่ขาดแคลน พร้อมเปิดเพิ่มในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจอีกด้วย”

รองอธิการบดี มจษ. กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษลงไปในทุกหลักสูตร ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยนักศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ EXIT EXAM ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ที่มีความจำเป็นต่อวิชาชีพในอนาคต

-- advertisement --