-- advertisement --

จากชายแดนภาคใต้...สู่โรงเรียนอุปถัมภ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ให้กับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ในสังคมพหุวัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เท่าเทียมกับภาคอื่นๆ นั้น

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมอัญชลีน่า บางกะปิ กรุงเทพฯ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กพฐ.) และนายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) ตลอดจนตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีมอบตัวนักเรียน ที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 286 คน เข้าเรียนในโรงเรียนอุปถัมภ์ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และโรงเรียนมีชื่อเสียงในภูมิภาค เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 นี้ สพฐ.รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา 4 อำเภอ คือ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ จำนวน 286 คน ประกอบด้วย นักเรียน จ.ปัตตานี 108 คน, ยะลา 25 คน, นราธิวาส 72 คน, สตูล 31 คน และสงขลา 50 คน เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 73 คน, ชั้น ม.5 จำนวน 100 คน และ ชั้น ม.6 จำนวน 113 คน

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ มีทั้งสิ้น 54 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 36 โรงเรียน และโรงเรียนในภูมิภาค 18 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บดินทร์เดชา สามเสนวิทยาลัย กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ จะได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา จาก สพฐ. เพื่อพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และให้เป็นเยาวชนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

—————–

-- advertisement --