-- advertisement --

จิตอาสา สพม.38  อุดมดรุณี รวมพลังเพื่อน้อง

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนาขุนไกร และ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ เพื่อร่วมทำโครงการจิตอาสา “รวมพลังเพื่อน้อง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดมดรุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 140 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ และสร้างเสริมให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ฝึกการวางแผน และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง และเสียสละเพื่อสังคม

ทั้งนี้ จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ อาจจะเป็นการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม จิตอาสา เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจ ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความเอื้อเฟื้อ หันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เพราะงานจิตอาสา เป็นสิ่งที่ให้เยาวชนได้หันมาทำความเข้าใจตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้น

-- advertisement --