-- advertisement --

จิตอาสา  มรส.รวมพลังวันรักต้นไม้ชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดย จิตอาสาฯ มรส. ร่วมพัฒนาและปลูกต้นไม้ 20,000 กล้า เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี 2561

-- advertisement --