-- advertisement --

จุฬาฯอารี (Chula ARi) บูรณาการสหศาสตร์รับสังคมสูงวัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ อารี” (Chulalongkorn University Platform for Ageing Research Innovation : Chula ARi) บูรณาการสหศาสตร์ ระดมคณาจารย์ในศาสตร์สาขาต่างๆ รวมองค์ความรู้เพื่อผู้สูงอายุในสังคมเมือง

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงโครงการจุฬาฯ อารี เป็นการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยนำผลงานของคณาจารย์จุฬาฯ ในสาขาต่างๆ ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัย มาผนึกความร่วมมือกันกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำองค์ความรู้เหล่านี้ ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ โดยเน้นผู้สูงวัยในสังคมเมือง เบื้องต้นจะเริ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา 3 ปี

รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ จะเข้าไปช่วยในเรื่ององค์ความรู้ และการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับสังคมไทย และลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่าย โดยโครงการจุฬาฯ อารี ได้ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดการทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของชาติ โดยระดมความคิดของนักวิชาการ นักวางแผน และผู้ปฏิบัติ นำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมการนโยบายโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ได้ให้แนวทางในการดำเนินการด้านผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยต้องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ซึ่งโครงการจุฬาฯ อารี ก็ฉายภาพให้เห็นชัดเจน ถึงการรวบรวมศาสตร์ทุกสาขา ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในมิติต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เพื่อให้ในอนาคตผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

-- advertisement --