-- advertisement --

จุฬาฯแจงให้โควตาสาธิต 80 คนประเดิม TCAS ปี 61

จุฬาฯ สนองนโยบาย Entrance 4.0 ให้โควตานักเรียนสาธิตจุฬาฯเป็นครั้งแรก พร้อมมีแผนขยายโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆที่มีความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงโครงการให้โควตาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาต่อคณะต่างๆ ในจุฬาฯ จำนวน 80 คน ในปีการศึกษา 2561 เป็นครั้งแรกว่า จุฬาฯ ไม่เคยมีโครงการในลักษณะนี้กับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ มาก่อน ในอดีตมีโครงการในลักษณะพิเศษที่เปิดให้ เช่น โครงการชายแดนใต้ โครงการพัฒนากีฬา และความร่วมมือกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นต้น

การให้โควตาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในครั้งนี้ เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบใหม่ คือ TCAS (Thai university Central Admission System) ซึ่งแบ่งการรับนักเรียนเข้าศึกษาออกเป็น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 เป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน โดยจะเน้นไปที่โครงการพิเศษต่างๆ อย่างโครงการโอลิมปิกวิชาการ เด็กอัจฉริยภาพ พสวท. เป็นต้น
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ
รอบที่ 3 เป็นการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระ และโครงการ กสพท. โครงการพิเศษอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป
รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชั่นส์ โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด
และรอบที่ 5 เป็นการรับตรงแบบอิสระ

ทั้งนี้ การรับนักเรียนในรอบที่ 2 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควต้าโรงเรียนในเครือข่าย/สังกัด โดยนักเรียนจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ซึ่งจุฬาฯ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ชัดเจน คือ จะใช้ GPAX และคะแนนการสอบกลางของ สพฐ. คือ GAT, PAT และวิชาสามัญ มาเรียงลำดับกันเพื่อเป็นตัวตัดสินว่าใครจะมีสิทธิได้เข้าเรียน

“จุฬาฯ เน้นเรื่องคุณภาพทางวิชาการของนิสิต แม้จะเป็นเด็กสาธิตจุฬาฯ ก็ต้องเป็นเด็กหัวกะทิ และต้องแข่งขันกันเพื่อจะเข้ามาในรอบโควตา รับรองว่าไม่มีการล็อกสเปกเด็ดขาด” ผศ.ดร.ปมทอง กล่าวยืนยัน

สำหรับจำนวนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เข้าศึกษาในจุฬาฯ ในรอบโควตานี้ พิจารณาจากสถิติการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ย้อนหลัง 5 ปี โดยที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเรียนในจุฬาฯ ได้เฉลี่ยปีละ 100 คน ในปีการศึกษา 2561 นี้ จุฬาฯ จะรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในรอบโควตานี้จำนวน 80 คน จึงไม่มีผลกระทบต่อจำนวนการรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น

นอกจากนี้ กติกาการรับในรอบโควตาโรงเรียนในเครือข่ายนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สามารถรับได้จากโรงเรียนในเครือข่าย/สังกัด เท่านั้น มิใช่จะรับจากที่ไหนก็ได้ที่ไม่ได้เป็นเครือข่าย/สังกัด หรือไม่มีความร่วมมือทางวิชาการ

“สำหรับปีแรก เราจัดโควตาให้แต่สาธิตจุฬาใน TCAS รอบที่2 ไม่ใช่เพราะเลือกปฏิบัติ แต่เพราะมันเป็นปีแรก เรามีเวลาตัดสินใจและเตรียมการน้อยมาก จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการกับโรงเรียนภายใต้โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยโดยตรงไปก่อน แต่เรามีแผนที่จะขยายโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาฯ” ผศ.ดร.ปมทอง กล่าว

-- advertisement --