-- advertisement --

ชงตัด วิชาสังคม ออกจากข้อสอบ O-NET

ชงตัดวิชาสังคมข้อสอบ O-NET เนื้อหาหลากหลาย-วัดประเมินผลระดับโรงเรียนก็พอ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ.ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรตัดวิชาสังคมศึกษา ออกจากการสอบ O-NETเนื่องจากวิชาสังคมศึกษามีเนื้อหาวิชา และการจัดการเรียนการสอนหลายส่วนที่แตกต่างกันไป ตามบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่ จึงไม่ควรใช้เป็นข้อสอบกลาง แต่ควรประเมินในระดับห้องเรียน/โรงเรียนเท่านั้น

แต่ถ้าต้องการเห็นภาพรวมคุณภาพวิชาสังคมศึกษาของประเทศว่าเป็นอย่างไร ก็ทำได้โดยใช้แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีประเมินโดยการทำวิจัยแบบสุ่มอย่างมีระบบ ไม่ต้องสอบเด็กทุกคน เหมือนในอดีตที่มีกรมวิชาการเคยดำเนินการ ซึ่งก็สามารถอธิบายคุณภาพของเด็กไทยในแต่ระดับชั้นได้

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการออกข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ว่าการออกข้อสอบต้องยึดหลักสูตรเป็นฐาน ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ ได้มอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยตนจะทำบันทึกข้อเสนอแนะดังกล่าวแจ้งไปยัง สทศ.ต่อไป

“จะตัดวิชาสังคมศึกษาออกจากการสอบ O-NET หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากตัดวิชาสังคมศึกษาออก ก็จะเหลือวิชาที่นักเรียนต้องสอบ O-NET เพียง 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนการนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

-- advertisement --