-- advertisement --

ชงหลักสูตรเรียนกินนอนอาชีวะรักถิ่น

สอศ.ทำโครงการอาชีวะรักถิ่น ส่งเสริมเด็กชายขอบ-ชนบท เรียนฟรีด้านวิชาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ จบแล้วได้งานทำในบ้านเกิด ใน 2 หลักสูตร ปวช. – อาชีพระยะสั้น ปีละ 1,500 คน ระยะ 10 ปี คาดใช้งบฯ 2,000 กว่าล้านบาท

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ.มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ทำโครงการอาชีวะรักถิ่น เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กพื้นที่ชายขอบตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศนั้น จากการประชุมร่วมกับ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ, นายปราโมทย์ โชติมงคล ผอ.ศูนย์ รร.คุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ได้ข้อสรุปเป็นหลักการในเบื้องต้นว่า โครงการนี้จะเน้นเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงเมื่อเรียนจบ โดยการทำงานนั้นขอแค่ให้ทำในภูมิภาคที่อาศัยอยู่ก็พอ ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเกิดก็ได้ ทั้งนี้โครงการจะเน้นผู้เรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กชายขอบ กับกลุ่มเด็กชนบท

รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า เด็กในโครงการนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องมาอยู่กินนอนในวิทยาลัย โดยหลักสูตรจะมี 2 ลักษณะ คือ 1.รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม เป็นหลักสูตรกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เรียน 3 ปี รับเด็กจบ ม.3 ซึ่งจะเปิดในวิทยาลัยที่มีความพร้อม 30 แห่ง ซึ่งปีแรกนี้จะรับแห่งละ 30 คนรวมทั้งสิ้น 900 คน ใช้งบฯ ตลอด 3 ปีคนละ 100,000 บาท และ 2.หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี รูปแบบเดียวกันกับโรงเรียนพระดาบส เปิดรับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ในวิทยาลัย 20 แห่ง แห่งละ 30 คน รวม 600 คน เมื่อเรียนจบจะได้รับสัมฤทธิ์บัตรที่สามารถนำไปสมัครงานได้ โดยเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบเข้ม เน้นหลักสูตรที่ขาดแคลนหรือเป็นที่ต้องการของประเทศ เพื่อสร้างคนไปทำงานโดยตรง ทั้งนี้ หลักสูตรระยะสั้นจะมีค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 31,000 บาทต่อคนอย่างไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถนำสัมฤทธิ์บัตรไปสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ในการเรียนต่อได้

“โครงการนี้จะรับผู้เรียนทั้ง 2 รูปแบบได้ปีละ 1,500 คน โดยเป็นโครงการระยะ10ปี ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลนเพื่อป้อนตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้ 15,000 คน จะใช้งบฯ 2,000 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ ผมจะจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ภายในเดือน มี.ค.นี้”นายวณิชย์ กล่าว

-- advertisement --