-- advertisement --

มท. เชิญชวนนักเรียน ม.6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 44 ทุน ใน 11 มหาวิทยาลัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่วันนี้-26 เม.ย. 67

วันที่ 16 เม.ย.67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 โดยในปีนี้กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) รวม 44 ทุน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน (ทุนละ 40,000 บาท/ปี) และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทุน (ทุนละ 30,000 บาทต่อปี)

“การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2513 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 และขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ และได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566 โดยให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักการและเหตุผล ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการฯ ให้มีการผสมผสานกลุ่มเป้าหมายจากศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีความหลากหลายของพื้นที่เข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถศึกษารายละเอียด และข้อมูลรวมถึงดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ทาง https://multi.dopa.go.th/haj/news/cate7/view157 หัวข้อ ข่าวทุนนักศึกษาฯ และสามารถกรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร ได้ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/2JzeZsVG4opTfwqT7 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

-- advertisement --