-- advertisement --

ชาวราชภัฏจัดอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 999 รูป รวม 9 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดเผยว่า เพื่อแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏ อีกทั้งมีพระราชดำริและพระราชดำรัสมากมาย ที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาของไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีมติจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม เป็นการสร้างความรัก และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สนองตอบต่อปณิธาน และแนวพระราชดำริของพระองค์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยจะมีการบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 14 ก.พ.2560 ซึ่งเป็นวันที่รัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม “ราชภัฏ”

อธิการบดี มจษ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะมีพิธีอุปสมบท ณ วัดเสมียนนารี โดยระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ.2560 จะเป็นช่วงการปฏิบัติธรรมตามเวลาที่วัดกำหนด และในวันที่ 19 ก.พ.2560 จะมีการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั้ง 999 รูป ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม และลาสิกขาบทในวันที่ 22 ก.พ.2560

โดยบุคลากร มรภ.และประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ม.ค.2560 และผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพอุปสมบท หรือร่วมสมทบทุน ติดต่อได้ที่ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มจษ.โทร.0-2942-6800 ต่อ 3129, 3133 และ 3135

-- advertisement --