-- advertisement --

ดนตรีเปิดหมวกช่วยน้องคลายหนาว

น้ำใจจากพี่ๆ รร.บ้านแก่งวิทยาสู่น้องๆ ในถิ่นกันดาร สานต่อเป็นปีที่ 4 แล้ว

กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ใช้เวลาหลังเลิกเรียน จัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นดนตรีเปิดหมวกตามงานต่างๆ และตลาดนัดที่ต่างๆ หารายได้เพื่อนำไปซื้อเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนยากจน เด็กที่อยู่ในท้องถิ่นกันดารและห่างไกล ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “กิจกรรมคลายหนาวให้น้อง ถักทอสายใย สานสายสัมพันธ์” ปี 4 ของโรงเรียนอีกด้วย

-- advertisement --