-- advertisement --

ด่วน ปิดหนี้กยศ.รับเงินคืน 3%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศขยายเวลา “กยศ.-กรอ.เพื่อชาติ” และมาตรการจูงใจผู้กู้ยืมชะรำหนี้คืน ออกไปถึง30 เม.ย.นี้ โดยมอบเงินตอบแทน 3% ลดเบี้ยปรับ ส่งต่อรุ่นน้องได้เรียนต่อ

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุน กยศ.เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุน เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมติขยายเวลามาตรการจูงใจตามโครงการ กยศ.-กรอ. เพื่อชาติ และมาตรการจูงใจสำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่สังกัดองค์กรนายจ้าง จากเดิมวันที่ 31 ธ.ค.59 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.60โดยผู้กู้ยืมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1.กลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระในกรณีที่ยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนส่งคืนกองทุน จะได้รับเงินตอบแทน 1% ของเงินต้นคงเหลือ และในกรณีที่ชำระปิดบัญชีจะได้รับเงินตอบแทน 3% ของเงินต้นคงเหลือ

2.กลุ่มผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ในกรณีชำระหนี้ปิดบัญชี หรือกรณีชำระหนี้ให้เป็นปกติแล้วยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% และในกรณีผู้กู้ยืมขอปรับโครงสร้างหนี้ใหม่แล้วยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50%

แต่ทั้งนี้ ในทุกกรณีจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อเมื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง

“ทางกองทุนยังได้เพิ่มมาตรการจูงใจในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30เม.ย.60 สำหรับผู้กู้ทั่วไปที่มีหนี้ค้างชำระ หากชำระหนี้ที่ค้างให้เป็นปกติ โดยไม่ต้องหักเงินเดือน ทั้งผู้กู้ที่สังกัดองค์กรนายจ้าง และผู้กู้ที่ไม่สังกัดองค์กรนายจ้าง โดยให้ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50% ต่อเมื่อหลังจากชำระหนี้ค้างให้เป็นปกติแล้วมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน โดยไม่มีการค้างชำระงวดใดงวดหนึ่ง” ผู้จัดการกองทุน กยศ.กล่าวและว่า สำหรับผู้กู้ที่มีความสงสัยในการขั้นตอนการชำระหนี้และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2016-4888 หรือเว็บไซต์

-- advertisement --