-- advertisement --

ด้วยสมองและสองมือ I มทร.ศรีวิชัย ผลิตบอลบีบจากยางพารา ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง

อาจารย์อนุชิต วิเชียรชม สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีแนวคิดสร้างสรรค์ผลิต “บอลบีบมือเพื่อสุขภาพ” จากยางพารา สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอม ช่วยผ่อนคลายขณะใช้งาน ที่สำคัญคือต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ายางสังเคราะห์ แต่ช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราแก่ชาวสวนยางได้

…มือและนิ้วมือ เป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการหยิบจับ ทำงาน และใช้สื่อสาร การใช้มือในลักษณะท่าทางเดียวเป็นเวลานานๆ เช่น การควบคุมเม้าส์คอมพิวเตอร์ การกดโทรศัพท์ ฯลฯ จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าของมือได้ ทั้งนี้อาการอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับมือและนิ้วมือ ได้แก่ อาการนิ้วล็อค กล้ามเนื้อมือ ข้อมืออักเสบ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานที่ต้องใช้มือในระยะยาวได้ อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตามมา

…”บอลบีบมือเพื่อสุขภาพ” จึงเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถใช้บริหารกล้ามเนื้อมือเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและเส้นประสาทส่วนปลาย ป้องกันการเกิดอาการนิ้วล็อค และช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย

แต่ทว่า “บอลบีบ” ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่จะผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์สังเคราะห์ ซึ่งบางประเภทมีความแข็งแรงต่ำ ฉีกขาดง่าย และราคาแพง

อาจารย์อนุชิต กล่าวว่า การนำยางพารามาพัฒนาเป็นบอลบีบ…ซึ่งกระบวนการประดิษฐ์ไม่ยุ่งยาก และใช้น้ำยางเป็นวัตถุดิบได้ โดยบอลบีบ ที่ผลิตออกมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เป็นสื่อการเรียนรู้ เรื่องวัสดุยืดหยุ่นแก่นักเรียน เป็นอุปกรณ์เล่นเกมส์ หรือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการบริหารมือของคนวัยทำงาน ทั้งในแง่ของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถขยับตัวได้

“บอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพารา ที่ผลิตขึ้นนี้มีความยืดหยุ่นสูง ให้ผิวสัมผัสนุ่มและกระชับมือ ทนทานต่อแรงบีบซ้ำได้ คืนตัวได้ดีหลังการบีบอัด ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้งานง่ายและใช้ได้หลากหลาย มีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอม ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้งาน และมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ายางสังเคราะห์อีกด้วย อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ง่ายใช้วัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราอีกทางหนึ่ง

อาจารย์อนุชิต กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้พัฒนาบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพารา อย่างต่อเนื่องและแจกจ่ายแก่บุคลากร บุคลทั่วไป และผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ หรือทำกายภาพบำบัดโดยตรง ตลอดจนหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย ต.เขาโร อ.ทุ่งสง, ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง

…และขณะนี้ กำลังดำเนินการผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่สถานีกาชาดสิรินธรที่ 12 อ.ทุ่งสง เพื่อนำไปใช้เป็นบอลบีบมือในการรับบริจาคเลือดอีกด้วย

-- advertisement --