-- advertisement --

ตรวจพบ CCTV โรงเรียนใต้ระบบไม่ทำงาน

พบปัญหา TOR ติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่ครบตามสัญญาแนบท้าย

ตามที่ พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9 จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง และพัทลุง ได้เชิญภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช.) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ ภตช. นำคณะผู้เชี่ยวชาญการทดสอบระบบวงจรปิด ให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการใช้กล้องวงจรปิดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ ) กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า จากการสุ่มลงตรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 16 จ.สงขลา ซึ่งมีการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 10 โรงเรียน แต่จากการสุ่มตรวจ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนจะนะ และโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ อ.จะนะ จ.สงขลา และ สพม.เขต 16 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการไม่ถูกต้องตาม TOR ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไป รวมถึงไม่ตรงตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ระบุว่าสามารถบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดชนิด IP NETWORK CAMERA ได้ไม่น้อยกว่า 16 กล้อง แต่เมื่อทางผู้เชี่ยวชาญระบบซอฟต์แวร์ ทดสอบ ทั้ง 2 โรงเรียนแล้วปรากฏว่าใช้ได้เพียง 6 กล้องเท่านั้น อาจแสดงให้เห็นว่า มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่ครบตาม TOR ซึ่งทำให้ราชการเสียหาย ทั้งนี้ยังพบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้ง 11 ชุดมีชื่อเป็นกรรมการทุกชุดอยู่ 2 คนด้วย

นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ผตช.ยังได้เดินทางไปที่ จ.ปัตตานี เพื่อขอดูเอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รวมถึงการทดสอบระบบการใช้งานของกล้อง CCTV ร่วมกับนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ปัตตานี เขต1 พบว่า การเชื่อมต่อกล้อง CCTV ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 16 ตัว ใช้ได้เพียง 6 ตัว เพราะมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จีฟิน แค่ 6 ไลเซ่น ซึ่งยังไม่ครบตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 1.2.2. อีกทั้ง ยังไม่สามารถต่อแอพพลิเคชั่น ระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาได้

“นอกจากนี้ทางทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ ได้เดินทางไปทดสอบที่โรงเรียนรูสิมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ปรากฏว่าทดสอบไม่ได้ เพราะสวิตซ์ฮับเสียไม่สามารถกระจายสัญญาณได้ ดังนั้นภาพรวมการจัดซื้อกล้อง CCTV ใน สพป.ปัตตานี เขต 1 ทั้ง 140 จุด ไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องตัวที่ 7-16 ได้เนื่องจากติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่ครบตามสัญญาแนบท้าย”นายมงคลกิตติ์ กล่าว

-- advertisement --