-- advertisement --

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบ วันที่ 2 ก.พ.2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 ก.พ.2562 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ณ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบในสังกัด

-- advertisement --