-- advertisement --

สังคม เชียงใหม่เชียงใหม่แคท

27 Jul 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ “การพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการบูรณาการทักษะโค้ดดิ้งร่วมกับสื่อ 65 พรรษาฯ สำหรับศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่”

วันที่27 กรกฎาคม 2565 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือการนิเทศติดตามการบูรณาการทักษะโค้ดดิ้งร่วมกับสื่อ65 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดแนวทางการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง และสร้างเครื่องมือในการนิเทศติดตามให้กับศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และได้รับความอนุเคราะห์จากนายวาริช รัตนกรรดิ และนางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ สพม.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --