-- advertisement --

ต้นน้ำครูคุณภาพ ครูประถม สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีอัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญ โดดเด่น และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 4 ด้าน คือ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ซึ่งเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ประจำปี 2561

นอกจากหลักสูตรอัตลักษณ์ข้างต้นแล้ว ยังมีสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ปัจจุบันกลายเป็นสาขาวิชาที่มีผู้แข่งขันสอบเข้ามาศึกษาต่อเป็นลำดับต้นๆ

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มสด. กล่าวถึงหลักสูตรวิชาประถมศึกษา ว่าด้วยคุณภาพอาจารย์ และเนื้อหาของหลักสูตรถูกบูรณาการให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษาสาขาประถมศึกษาสามารถออกไปฝึกปฏิบัติการสอนได้เป็นอย่างดี โดยนักศึกษาจะต้องเลือกลงฝึกปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 1 ปี ทั้งหมด 2 โรงเรียน โดยแสดงความจำนงผ่านระบบของกูเกิ้ลฟอร์ม ซึ่ง มสด.ได้สร้างระบบดังกล่าวรองรับ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมตัวเป็นครูยุคใหม่ ตอบรับนโยบายภาครัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0

และเพื่อให้เกิดการบูรณาการจากทุกส่วน สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ (รุ่นที่ 2) ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานสื่อการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และเชิญตัวแทนผู้บริหารของสถานศึกษาในเครือข่าย ที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอน มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร กับคณะครุศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนสาธิตสะอออุทิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ โรงเรียนพีระยานาวิน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา โรงเรียนพญาไท โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) และโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

ด้านนายธงชัย โคระทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม กล่าวถึง การรับนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา มสด. เข้าฝึกปฏิบัติการสอน ว่า นักศึกษาประถมศึกษา ของ มสด. มีความพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย มารยาท และการพูดจา มีความอ่อนโยน เหมาะสมดีมาก ถือเป็นต้นแบบที่ดีของครูยุคใหม่ควรมี ตนประทับใจในการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ของนักศึกษา ซึ่งปีนี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 มีมาตรฐานสูงขึ้น วิชาการเน้นโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี นักศึกษามีองค์ความรู้ดีมาก ทั้งนี้ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ก็เป็นกำลังใจให้นักศึกษาสอบบรรจุครูได้ทุกคน

น.ส.สุวรา บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของ บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาทที่ดีของนักศึกษาสาขาประถมศึกษา มสด. ถือว่าเป็นจุดเด่น และจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้ ส่วนด้านวิชาการที่ติดตัวมานั้น ประทับใจเรื่องของการผลิตสื่อการสอน ไม่ว่าจะเป็นสื่อประดิษฐ์ด้วยมือ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ นักศึกษาสามารถทำออกมาได้ดี ซึ่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเอกภาษาไทย ทางโรงเรียนมีครูพี่เลี้ยงที่จบด้านภาษาไทยมาเช่นกัน จึงเชื่อมั่นว่า การมีฝึกปฏิบัติการสอนในครั้งนี้ นักศึกษาของ มสด.ได้องค์ความรู้กลับไปต่อยอดทางอาชีพแน่นอน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา มสด.มาแล้ว 1 คน และกลายเป็นครูที่มีคุณภาพ ช่วยช่วยพัฒนาและผลักดันโรงเรียนให้มีผลงานทางวิชาการต่างๆ อีกด้วย

ขณะที่ นายอานันต์ บุญคำ นักศึกษาสาขาประถมศึกษา มสด. ซึ่งเลือกฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม กล่าวว่าได้ฝึกปฏิบัติการสอนชั้น ป.3-4 รายวิชาภาษาไทย ได้รับประสบการณ์ ใหม่ๆ มากมาย ทั้งได้เรียนรู้การสอนนักเรียนจริงด้วย ซึ่งการฝึกปฏิบัติการสอนของตนนั้นได้ทำการวิจัยในชั้นเรียน พบว่านักเรียนมีจุดอ่อนเรื่องการใช้ “สระใอ (ไม้ม้วน)” ตนจึงค้นคิดวิธีช่วยการจำของนักเรียน โดยการนำเพลงมาใส่ทำนอง ขับร้องกันภายในห้องทุกเช้า เพื่อทำการทบทวนความจำเป็นประจำทุกวัน ซึ่งปัจจุบันได้ทำการประเมินผลอีกครั้ง ปรากฎว่านักเรียนสามารถจดจำ และเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องมากขึ้น นับเป็นความภูมิใจในการฝึกสอนครั้งนี้

“ขอบคุณคุณครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และ มสด. ให้โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในเส้นทางวิชาชีพครู” นายอานันต์ กล่าวทิ้งท้าย

-- advertisement --