-- advertisement --

ทวิศึกษา  ดงมะไฟวิทยาคม รับวุฒิปวช.ว.เทคนิคหนองบัวลำภู

นักเรียนชั้น ม.6 หลักสูตรการจัดการเรียนร่วม (ทวิศึกษา) ตามนโยบายของรัฐบาล ของโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

-- advertisement --