-- advertisement --

 ธรรมศาสตร์  เปิดตัวหนังสือทรงคุณค่า  รัตนพจน์ธรรมราชา </p>

รัตนพจน์ธรรมราชา หนังสือ 10 ภาษา รำลึกถึงรัชกาลที่ 9

“ธรรมศาสตร์” เปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่า “รัตนพจน์ธรรมราชา” หนังสือ 10 ภาษา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาให้ปรากฏ ด้วยการร่วมเผยแผ่พระอัจฉริยภาพ พระราชคุณูปการและทศพิธราชธรรมอันยอดยิ่งให้สากลโลกประจักษ์เป็นหลักฐาน

ผ่านวรรณกรรมแปลเนื้อหาของหนังสือ “รัตนพจน์ธรรมราชา” ประกอบด้วยรัตนพจน์ จำนวน 89 องค์ จากพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อ พ.ศ.2489 รัตนพจน์จากพระบรมราโชวาท และพระราชดารัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ในปีสุดท้ายแห่งรัชกาล เมื่อ พ.ศ.2559

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 70 ปีแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แผ่นดินไทยร่มเย็นด้วยพระบุญญาบารมี พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ภาพความทรงจาของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ คือ ภาพการเสด็จพระราชดาเนินไปยังท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างยอดยิ่ง ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดาริกว่าสี่พันโครงการที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท และพระราชดารัสอันประกอบด้วย แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่า เป็นแสงสว่างทางปัญญาสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการดาเนินชีวิต

และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดทำหนังสือ “รัตนพจน์ธรรมราชา” เพื่อเป็นรัตนมาลัยแห่งความจงรักที่ชาวธรรมศาสตร์ทั้งมวลถวายเป็นราชสักการะ หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ จะเผยแผ่ “รัตนพจน์” ที่แสดงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันยอดยิ่งแห่ง “ธรรมราชา” อันจะเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมความประพฤติให้ชนทั้งหลายได้น้อมนาแนวพระราชดาริมาประยุกต์ใช้ คือการดาเนินตามรอยพระยุคลบาท แสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนไทยได้อย่างดีที่สุด

ด้าน รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง ประธานโครงการแปล “รัตนพจน์ธรรมราชา” ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบหนังสือเล่มนี้ คือการเทิดพระเกียรติแห่ง “ธรรมราชา” ผู้ทรงพระคุณเลิศล้า ปรากฏในทุกอณูของหนังสือ อาทิ ปกหนังสือสีน้ำตาลเข้ม คือ สีดินอันอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับความหมาย “พลังของแผ่นดิน” ของพระนาม “ภูมิพล” ผู้ทรงพลิกฟื้นคืนชีวิตแก่ทุก “ธุลีดิน” นำความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขทั่วทั้งแผ่นดินทอง ซึ่งสื่อด้วยเส้นกรอบสีทอง ประกอบกับเครื่องหมาย “Infinity” ที่สื่อแสดงถึง “คุณค่าแห่งรัตนพจน์” อันเป็นนิจนิรันดร์เหนือกาลเวลา

แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย หากรัตนพจน์ที่พระราชทานไว้จักสถิตเป็นมิ่งขวัญ เป็นแนวทางให้ราษฎรได้น้อมนำดำเนินรอยตามและเป็นมิ่งมงคลแห่งชีวิตพสกนิกรไทยตราบนิรันดร์

สำหรับหนังสือรัตนพจน์ธรรมราชา ได้อัญเชิญ “รัตนพจน์” คือวรรคทองจานวน 89 องค์ จากพระปฐมบรมราชโองการ พระบรมราโชวาท และพระราชดารัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน ให้แก่ธรรมศาสตร์ หน่วยงานต่างๆ กลุ่มบุคคล และประชาชนทั่วไป นำมาแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา ประกอบด้วยภาษาตะวันออก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลเซีย และภาษาตะวันตก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือรัตนพจน์ธรรมราชา ได้ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือน ก.พ.2561 เป็นต้นไป

-- advertisement --