-- advertisement --

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นั่งนายกสภามทร.ล้านนา

ตั้งเป้าบูรณาการ 6 วิทยาเขต ดึงศักยภาพสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือ

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ตนดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2560 อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภา มทร.ล้านนา วันที่ 28 ธ.ค.2560 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2561 ตนได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยของ มทร.ล้านนา นัดแรกภายหลังรับตำแหน่ง ทำให้ทราบว่า มทร.ล้านนา ซึ่งมีถึง 6 วิทยาเขต ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก และพิษณุโลก ซึ่งมีศักยภาพในการช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม การผลิตเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเรื่องการบินและสิ่งทอ ที่ตนมองว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแล และให้บริการช่วยเหลือภาคอุตสารหกรรมและประชาชนพื้นที่ภาคเหนือได้

“ผมได้ศึกษาภารกิจ และศักยภาพของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยแล้ว มีความเห็นว่า ทั้ง 2 แห่ง มีศักยภาพในการให้บริการทั้งทางวิชาการ และการปฏิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่คนละด้าน ผมมีแนวคิดจะให้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายทางวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนระบบขนส่งทางราง และหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อให้มีความพร้อมบริการถ่ายทอดงานวิชาการ และเทคโนโลยีแก่ประชาชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ทั้งอาจารย์ผู้สอน บุคลากรทางสายสนับสนุนร่วมกัน ทั้งนี้ สิ่งที่ผมอยากเห็นอย่างยิ่งคือ บุคลากร มทร.ล้านนา มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมพลังเป็นปึกแผ่น เนื่องจาก มทร.ล้านนา มี 6 วิทยาเขต ต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่ทำแบบตัวใครตัวมัน เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนของประชาชนอย่างแท้จริง” ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าว

-- advertisement --