-- advertisement --

ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัว 3 วิทยาลัยใหม่

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 สร้างนักเทคโนโลยี-แพทย์บูรณาการ

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า มธบ.เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นผลิตนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของโลกยุคใหม่ โดยสร้างทักษะด้านธุรกิจพร้อมปลูกฝังดีเอ็นเอของการเป็นนักธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจให้กับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเรียนในวิทยาลัยหรือคณะไหนสาขาอะไรก็ตาม ต้องสามารถต่อยอดการทำธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของประเทศได้อย่างมืออาชีพ ขณะเดียวกันก็ได้กำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยในการปฏิรูป New Business เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ ภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่าน 5 อุตสาหกรรมใหม่ เช่น ธุรกิจภาค SME และ Start up ด้านอาหารและธุรกิจสุขภาพ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ฯลฯ

อธิการบดี มธบ. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยได้เตรียมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ภายใต้วิทยาลัยใหม่ 3 วิทยาลัย ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคณะและสาขาวิชา ที่มีศาสตร์และองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ 1.วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี หรือ CIBA มีเป้าหมายผลิตบัณฑิต 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีรูปแบบบริหารจัดการแบบ Innovative management บูรณาการร่วมกันของ 4 คณะ 10 สาขาวิชา และ 15 หลักสูตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรInternational program หลักสูตร Bilingual และหลักสูตร Trilingual ซึ่งทุกหลักสูตรถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรในเชิงนวัตกรรม

2.วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ หรือ CITE เป็นการผนึกกำลังระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแนวใหม่ และ 3.วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ หรือ CIMเกิดขึ้นด้วยแนวคิด “สอนคนให้เป็นหมอ” และ “สอนหมอให้เป็นคน” พร้อมผลักดันธุรกิจด้าน Healthcare ส่งเสริมสุขภาพ บำบัดโรค ฟื้นคืนสุขภาพ และการชะลอวัยให้กับผู้คนร่วมสมัย เป็นต้น

ซึ่งทั้ง 3 วิทยาลัยใหม่นี้ พร้อมที่จะสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความพร้อมของบัณฑิตที่จบออกไปให้รองรับกับความต้องการของประเทศในอนาคต

-- advertisement --