-- advertisement --

นร.ห้องเรียนกีฬาสุโขทัยวิทยาคม85% สอบเข้ามหา

ยื่นพอร์ตโฟลิโอด้านกีฬา ผลการเรียนดี รอประกาศรอบ 2 นี้อีก 14%

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนรุ่นแรกที่ใช้เป็นต้นแบบของโครงการห้องเรียนกีฬา หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี โดยได้เลือกจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2559

ผลการดำเนินการพบว่า ในปีการศึกษา2561นักเรียนรุ่นแรกจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 62 คน นักเรียนได้ที่เรียนเรียบร้อยแล้ว 53 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 เปอร์เซ็นต์ และมีนักเรียนรอประกาศผลยื่นรอบที่ 2 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 นี้อีกจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรีที่สูงขึ้นต่อไป โดยเด็กหลายคนได้ใช้ความสามารถทางด้านกีฬาไปยื่นแฟ้มสะสมงาน(portfolio) ผ่านระบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถเข้าในคณะ ที่มีชื่อเสียงอาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น นางสาวณัฐดา พรมเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอู๋ซี ประเทศจีน

สรุปแล้วการดำเนินการโครงการห้องเรียนกีฬา นอกจากจะตอบโจทย์การผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพ มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สูงใหญ่พอที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาของประเทศไทย ก็ยังได้คุณภาพการศึกษาควบคู่กันไปด้วย

สำหรับการดำเนินการโครงการห้องเรียนกีฬา ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จากการสอบถาม ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พบว่า ผลการเรียนของนักเรียนห้องเรียนกีฬา เฉลี่ยอยู่ที่ 2.70 และบางคนสูงในระดับ 3.00 จะเห็นได้ว่านอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านกีฬาแล้ว ก็ไม่ได้เป็นภาระให้กับนักเรียนกลุ่มที่มีคุณภาพการเรียนดีอีกด้วย

ทั้งนี้ เป็นความสำเร็จของ ของโครงการที่รัฐบาลได้ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวนมาก ในปีการศึกษา2562 มีนักเรียน โปรแกรมฟุตบอล และวอลเลย์บอล จำนวน 210คน

นอกจากนี้ ดร.บุญรักษ์ ได้ลงพื้นทีเพื่อดูความต้องการของโรงเรียน เนื่องจากได้รับนโยบายจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า จากที่ได้นำนักเรียนมาพักภายในโรงเรียน โดยได้จัดสร้างหอพักนักเรียนห้องเรียนกีฬา การใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ก็มีปริมาณมากขึ้น โรงเรียนต้องการเพิ่มกระแสไฟฟ้า ขยายเขตเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาจัดสรร ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

-- advertisement --