-- advertisement --

นักวิจัย 15 ชาติร่วมเวที IC4IR2019 ฉลอง 27 ปี  ม.วลัยลักษณ์

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts (IC4IR2019) การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และผลกระทบ ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบปีที่ 27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม ร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Impact of the 4th Industrial Revolution on Human Capital Development”มีนักวิจัยจาก 15 ประเทศเข้าร่วม เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ นักวิจัยจาก 15 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา จีน ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา ไทย อเมริกา ฮ่องกงและเวียดนาม ร่วมนำเสนอกว่า 179 บทความ

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์เน้นการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและประชาชน ขณะนี้การวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีผลงานเติบโตก้าวหน้าอย่างน่าสนใจ โดยในปีการศึกษา 2561 ม.วลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก Scimago Global Ranking เป็นครั้งแรก การติด Top10 จากการจัดอันดับของ Nature Index จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มากขึ้น และในอนาคตเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นต่อไป

-- advertisement --