-- advertisement --

นายกฯ ชื่นชมประชารัฐช่วยน้ำท่วม

ศธ.จัดสอนเสริมนักเรียนใต้ชวนบริจาคเครื่องเขียน แบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ ในส่วนของ ศธ.ซึ่งมี ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าทีมเข้าร่วมประชุม นั้นนายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชม ศธ.ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ และส่งทีมนักเรียน นักศึกษาลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยนายกรัฐมนตรี ให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และต้องการให้ผู้ปฏิบัติเกิดความภาคภูมิใจ จึงแนะนำให้ใช้คำว่า “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีให้ประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง หรือข้าราชการ แต่ทำเพื่อประชาชนทุกคน โดยหน่วยงานใดลงไปก็ให้ใช้คำว่า”ประชารัฐ”เช่น อาชีวะประชารัฐ, กศน.ประชารัฐ, สพฐ.ประชารัฐ เป็นต้น

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ภารกิจต่อไปของกระทรวงคือการลงไปสร้างและซ่อมบ้านประชาชน ซึ่งในการนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย(มท.) จะเป็นแกนหลักในการมอบหมายงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนสอดรับกันตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังชื่นชมและขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดูแลให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนครบตามหลักสูตร

อีกทั้ง ได้มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) สื่อสารเชิญชวนบริจาคเครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องแบบต่างๆ โดยให้บริจาคผ่านกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา อีกด้ว

-- advertisement --