-- advertisement --

นายกฯ ไฟเขียวเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา

ไม่ต้องรอแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เสร็จก็ได้

ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ.เตรียมที่จะเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ที่ได้มีการปรับปรุงตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งสั่งการให้ สกศ.ปรับปรุงใน 2 ประเด็น คือ ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ จาก 15 ปี เป็น 20 ปี และปรับยุทธศาสตร์ชาติจาก 7 ยุทธศาสตร์ให้เป็น 6 ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีกรอบการพัฒนาระยะยาว ที่ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะนำเสนอ มล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะกำกับดูและสภาการศึกษา เพื่อเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ต่อไป

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับยุทธศาสตร์การศึกษาที่ได้มีการปรับปรุงแล้วนั้น ได้ปรับการดำเนินการที่จะต้องทำจาก 3 เฟส ใน 15 ปี เป็น 4 เฟสใน 20 ปี โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงได้มีการเพิ่มเรื่องการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาชายแดน เพื่อให้ตอบสนองความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งได้มีการระบุไว้ค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคน ซึ่ง 80-90% อยู่ในยุทธศาสตร์นี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเสมอภาค จะเน้นเรื่องความเหลื่อมล้ำ ที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างในเมืองกับชนบท ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เด็กรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้ทรัพยากรมากจนเกินเหตุ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การแก้ปัญหาบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งนำเอาเรื่องการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นต้น

เลขาธิการ กกศ.กล่าวด้วยว่า จากการปล่อยคาราวานรัฐบาล โดยกระทรงศึกษาธิการ(ศธ.) ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับผู้บริหารองค์กรหลักว่า ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษานั้น ให้เดินหน้าไปได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอให้แผนปฏิรูปการศึกษาเสร็จก็ได้

-- advertisement --