-- advertisement --

นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. (Quick Policy) โรงเรียนไชยปราการ วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระ อุสาหะ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง นางพัชรินทร์ กันวะนา นายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ และนางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. (Quick Policy) โรงเรียนไชยปราการ โดย นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ ผู้บริหาร และคณะครูรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter […]

18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานส่วนราชการร่วมงาน เริ่มจากเวลา 05.00 น. คณะผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทพเจ้านครราช ศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน นำผู้ร่วมงานเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มราชมงคลสรรเสริญ แก่อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 61 ราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

พิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมาย นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการบริหารจัดการโรงเรียนจอมทอง

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ คณะกรรมการ กตปน. ,นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นายนราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้านิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการบริหารจัดการ แนวทางการจัดการศึกษา ตามนโยบาย และรับทราบปัญหา อุปสรรคของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256 โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง (ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์) พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูจัดทำข้อมูล ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอประเด็นนิเทศตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1.พระบรมราชาโชบาย ร.10 […]

สวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่และคณะ นางสุชาดา โตแสงชัย หัวหน้าคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่กับนายวัฒนา ชินรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายสาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดเชียงใหม่ และนายชาติชาย แก้วกก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช.

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีด้านบริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักงานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

-- advertisement --