-- advertisement --

นิเทศฯมรภ.สงขลาคว้ารองแชมป์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ระดับประเทศ  หยุดความรุนแรงในบ้าน

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทีม P.S.N. จาก มรภ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วย นายพลกฤษณ์ ยาชะรัด นายพิพัฒน์พงศ์ วรรณจันทร์ และ นางสาวนดา ศิริวัฒน์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน จากผลงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ “หยุดใช้ความรุนแรงในครอบครัว” รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ การประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวช ในประเภทต่างๆ ได้แก่ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และรางวัล Popular Vote จำนวน 7 รางวัล

-- advertisement --