-- advertisement --

บัณฑิตสุรนารีกราบลาย่าโม

ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และคณะ นำบัณฑิตใหม่ มทส. กราบลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม”

โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นประเพณี “ไปลา มาไหว้” ที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด เนื่องด้วย มทส. มีมงคลนามของท้าวสุรนารี เป็นชื่อมหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรสตรีผู้กล้า รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ก่อนเริ่มต้นชีวิตการทำงานต่อไป เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา

—————-

-- advertisement --