-- advertisement --

 บิ๊กตู่ เปิดงาน สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“นายกรัฐมนตรี”ให้กำลังใจและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา เพื่อร่วมกับขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 ที่โรงแรมมิราเคล แกรนด์คอนเวนชั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โอกาสนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อย ผอ.วิทยาลัย และนายวัชระ เกศสำลี ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกันให้ข้อมูลและรายงานความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี 100 % แบบ Work Based Learning ที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งเยาวชนสามารถเลือกสถานที่เรียนที่สะดวกได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่ง , วิทยาลัยอาชีวะเอกชน หรือสถานศึกษามัธยมเครือข่ายอีกกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีรายได้ระหว่างเรียนภาคปฎิบัติด้วย สิ่งสำคัญคือการรับประกันการทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับเยาวชนได้อย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจและสนับสนุนคณะทำงานของวิทยาลัยในการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป

-- advertisement --