-- advertisement --

ประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความรู้เชิงสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (STEM Education for The Development of Youth Entrepreneurship หรือ E2STEM) มีการจัดงานออกร้านเพื่อให้นักเรียนได้พบกับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการประกวดการบูรณาการสะเต็มศึกษาแผนธุรกิจ และการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ความรู้เชิง สะเต็มศึกษา ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนในโครงการ สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (E2STEM) โดยคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 5 โรงเรียน โดยได้จัดการประกวดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรม S31 กรุงเทพฯ

-- advertisement --