-- advertisement --

สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน ITA 2022

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอำนวยการการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ และคณะกรรมการอำนวยการ ITA ทั้ง 14 คน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อเขตสุจริตและร่วมกันในการพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปด้วยเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว:ศน.ปฎิภาณ โรจน์รุ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --