-- advertisement --

ประถมไทยคว้า 15 รางวัล 27 เหรียญแข่งคณิตโลกที่ฮ่องกง

สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 15 รางวัล 27 เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ปี 2561 (PMWC 2018) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

วันที่ 20 ก.ค.2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทย ที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 หรือ Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2018 (PMWC 2018) ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ทีมละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคน ได้แก่ เหรียญทอง 7 รางวัล เหรียญเงิน 4 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล 27 เหรียญ ดังนี้

ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 11 รางวัล (11 เหรียญ) แบ่งเป็น เหรียญทอง 3 รางวัล (3 เหรียญ) เหรียญเงิน 4 รางวัล (4 เหรียญ) เหรียญทองแดง 4 รางวัล (4 เหรียญ)

โดยเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ / เหรียญเงิน 4 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ รร.มารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี ด.ญ.ณัชชา ชัยบุรานนท์ รร.สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมฯ ด.ช.อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง รร.มาร์มาร่าจินดามณี กรุงเทพฯ ด.ช.พัสกร อู่กาญจนกิตติ รร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา / เหรียญทองแดง 4 รางวัล ได้แก่ ด.ช.กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ รร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ด.ญ.นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี จากสถานศึกษาตามอัธยาศัย จ.อุบลราชธานี ด.ช.ธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์ รร.วัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี และ ด.ช.ธนกฤต ร่มพฤกษ์ รร.แสงทองวิทยา จ.สงขลา

ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีม C ด.ช.ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.พัสกร อู่กาญจนกิตติ รร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ประเภททีม ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล (12 เหรียญ) ได้แก่ ทีม A ด.ช.กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ รร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ด.ญ.นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี จากสถานศึกษาตามอัธยาศัย จ.อุบลราชธานี ด.ช.ภัทรภูมิ สุกใส รร.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด.ช.ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ รร.มารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี / ทีม B ด.ญ.ณัชชา ชัยบุรานนท์ รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ ด.ช.ธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์ รร.วัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี
ด.ช.ธนกฤต ร่มพฤกษ์ รร.แสงทองวิทยา จ.สงขลา ด.ช.อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง รร.มาร์มาร่าจินดามณี กรุงเทพฯ / ทีม C ด.ช.ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.พัสกร อู่กาญจนกิตติ รร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ และ ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 หรือ Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2018 (PMWC 2018) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 15 ประเทศ 36 ทีม คือ บัลแกเรีย จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ ฮ่องกง และไทย รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 144 คน

ทั้งนี้ คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 20 ก.ค.โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 751 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 16.30 น.

-- advertisement --