-- advertisement --

ประเมินคุณภาพรอบ4 ผอ.รร.รับผิดชอบเริ่มเทอม1/60

ศธ.ปลดล็อค! แก้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553…คาดแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า ชง ครม.ไฟเขียว

วันที่ 8 มี.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ว่าที่ประชุมหารือถึงหลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งได้ข้อสรุปนโยบายวิธีการประเมินที่ตรงกัน แต่การจะแก้ไขให้การประเมินให้เป็นไปตามแนวทางใหม่ได้ จะต้องมีการปรับแก้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เนื่องจากกฎกระทรวงเดิมทำให้มีปัญหาและค่อนข้างที่จะล็อคมากเกินไป

โดยคาดว่าจะปรับแก้กฎกระทรวงฯ ได้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบก่อนประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ4 ในทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นการประเมินรอบละ 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด

“โดยหลักการการประเมินแบบใหม่นี้ โรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินตัวเอง มี ผอ.โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ และจะต้องบอกให้ได้ว่าโรงเรียนของตนเอง มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ ศธ.กำหนดหรือไม่ จากนั้น สมศ.จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปดู ตามรายงานแบบประเมินตนเองของโรงเรียน ที่ ผอ.โรงเรียน จัดทำไว้ โดยที่โรงเรียนไม่ต้องส่งตัวชี้วัดมาให้ สมศ. ซึ่งถือเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีและถูกต้อง และจะมีการเปลี่ยนนิยามการประกันคุณภาพภายใน จะไม่ใช่ ศธ.เป็นผู้ดำเนินการ แต่จะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน รับผิดชอบ ให้ความมั่นใจสถานศึกษาให้บรรลุถึงคำว่า คุณภาพอย่างแท้จริง”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

-- advertisement --