-- advertisement --

ปลูกฝังเด็กไทยตระหนักรู้-มีหลักคิดไม่ทำผิดกฎหมาย

ยุติธรรม+ศธ.เติมความรู้เด็ก ม.ต้น ย่างเข้าวัยรุ่นตระหนักรู้หน้าที่พลเมือง-มีความเคารพกันและกัน เริ่มต้นภาคเรียน พ.ค.นี้ แทรกในกิจกรรมลดเวลาเรียน

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี มีดำริให้มีการสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องกฎหมายแก่ประชาชน ทางกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงหารือร่วมกันและเห็นว่า ช่วงวัยที่เหมาะสมน่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน ม.ต้น เป็นช่วงเริ่มต้นของวัยรุ่นที่จะเป็นผู้ใหญ่ หากสามารถทำให้เด็กกลุ่มนี้มีหลักคิดเรื่องของการเคารพซึ่งกัน และทักษะชีวิตเรื่องต่าง ๆ ก็จะแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรม ยาเสพติด หรือความรุนแรงต่าง ๆ รวมถึงอาชญากรรมทางดิจิทัลด้วย ฉะนั้นต้องใช้วิธีการป้องกันไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุ เช่นทุกวันนี้ที่เน้นการบังคับใช้กฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

“ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการให้หลักคิดแก่เด็กในลักษณะการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว โดยมีหลักการว่าเด็กจะได้ใน 3 สิ่ง คือ 1.เรื่องการเป็นพลเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน และการจัดการความขัดแย้งได้ 2.มีความตระหนัก เพราะเมื่อเด็กมีหลักคิดแล้ว หากไม่มีความตระหนัก เอาหลักคิดไปใช้ก็จะไม่เกิดผล และ 3.การป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งภัยทางอินเตอร์เน็ต ความรุนแรงในครอบครัว หรือในโรงเรียน เป็นต้น”นายชาญเชาวน์ กล่าว

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า การให้ความรู้ดังกล่าวจะเริ่มในปีการศึกษา 2560 หรือเดือน พ.ค.นี้ จัดเป็นกิจกรรมชุดสำเร็จรูปในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือในชั่วโมงการเรียนการสอนปกติ หรืออาจจะเป็นในลักษณะของค่ายเยาวชน ซึ่งทีมงานจะไปวางแผนจัดทำรายละเอียดต่อไป

-- advertisement --