-- advertisement --

 ปัญญาภิวัฒน์ หนุนการศึกษาระบบทวิภาคี-สร้างครูอาชีพ

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มุ่งที่จะสร้างครูอาชีพ มากกว่าสร้างอาชีพครู เพื่อช่วยพัฒนาให้ระบบการศึกษามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เป็นประธานการจัดสัมมนา “โครงการกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาในความร่วมมือ” ที่ ร.ร.เบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนดิ์ โดยซีพี ออลล์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง

โดย คุณณรงค์ศักดิ์ฯ กล่าวย้ำว่า การศึกษาในระบบทวิภาคีเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายให้ระบบทวิภาคีสามารถสร้างครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะต้องการสร้างครูให้เป็นครูอาชีพ ไม่ใช่เป็นแต่อาชีพครู รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทางด้าน ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผอ.สำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวเสริมว่า การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งหวังให้ครูต้นแบบได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกด้วย

-- advertisement --