-- advertisement --

ปัญหา มทร.ล้านนา แก้ไขได้โดยใช้สติให้บุคคลรู้หน้าที่รู้รับผิดชอบ

ปัญหา มทร. ล้านนา แก้ไขได้โดยใช้สติให้บุคคลรู้หน้าที่รู้รับผิดชอบ

วันที่ 15 พ.ค.2561 แหล่งข่าวจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เปิดเผยกับสยามรัฐ ถึงปัญหา มทร.ล้านนา สามารถแก้ไขได้โดยใช้สติ ให้บุคคลรู้หน้าที่ รู้รับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ. ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนแต่มีเจตนารมณ์ให้มหาวิทยาลัย มีการขับเคลื่อนโดยสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหาร ผู้แทนองค์กร ล้วนเป็นผู้มีศักยภาพและทรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิ

ดังนั้น นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ จึงสำคัญที่ต้องทรงไว้ซึ่งความมีสติไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ไม่มีอคติขาดวุฒิภาวะ จนถึงละเลยการทำหน้าที่ แต่เหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ เพียงแต่รวบรวมสติให้กำลังใจเปิดใจ ให้โอกาสซึ่งกันและกัน

แหล่งข่าวฯ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ขอให้นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ กลับมาทำหน้าที่ของตนอย่างสมภาคภูมิผู้อื่นไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ หรือไม่มีอำนาจหน้าที่ คงเข้าไปเกี่ยวหรือทำหน้าที่แทนมากไม่ได้ กรณีนี้ไม่มีเหตุปัจจัยที่ต้องใช้อำนาจหน้าที่ที่เหนือกว่า เพราะเป็นเพียงการไม่ทำหน้าที่ของบุคคล ดังนั้น เราควรให้กำลังใจโดยการขอร้องให้บุคคลกลับมาทำหน้าที่ สภามทร.ล้านนา ก็จะเคลื่อนไปได้ เหตุการณ์ทั้งหลายก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ใช้หลักเหตุผลหารือในที่ประชุม ดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย มหาวิทยาลัยก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างสง่างามต่อไป

-- advertisement --