-- advertisement --

ปีแรก เตรียมอุดม ใช้ข้อสอบกลางคัด นร.โควตาจังหวัด

รร.เตรียมอุดมศึกษา ประกาศการรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 ในระบบโควตาจังหวัด ทุกจังหวัด จำนวน 296 คน โดยจะใช้ข้อสอบเดียวกันท้ังประเทศ เพื่อให้ได้เด็กมาตรฐานเดียวกัน ไร้ข้อครหาหรือความไม่เท่าเทียมใดๆ

ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายปรเมษฐ์ โมลี ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ว่าปีนี้การรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะรับจากทุกจังหวัด จำนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนการรับนักเรียนทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ 16 พ.ค.2560 กำลังเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนในจังหวัดนั้น

โดยนักเรียนแผนกการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1-3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90

แผนกการเรียนภาษา-คณิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1-3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม อังกฤษพื้นฐาน อังกฤษเพิ่มเติม รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90

และแผนกการเรียนที่เน้นภาษาเฉพาะภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1-3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน อังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และสังคมศึกษาพื้นฐาน รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90

สำหรับ นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.ถึง 12 ม.ค.2560 ซึ่งทางโรงเรียนจะทำการสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ณ สนามสอบในภูมิภาคต่าง ๆ
โดยการสอบข้อเขียนจะใช้แบบทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เท่านั้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดการสอบข้อเขียน วันที่ 11 ก.พ.2560 ใน 5 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ประกาศผลวันที่ 21 ก.พ.2560 ซึงนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องยืนยันการขอใช้สิทธิ์เป็นนักเรียนที่จะเข้าเรียนประเภทโควตาจังหวัด ทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น ภายในวันที่ 6 มี.ค.2560 หากไม่ยืนยันก็จะถือว่าสละสิทธิ์

“การสอบโควตาจังหวัด ของเตรียมอุดมฯ ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่จะใช้วิธีการสอบข้อเขียน โดยใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ จากเดิมที่จะมอบให้ สพม.แต่ละจังหวัดไปดำเนินการ ซึ่งบางจังหวัดคัดเลือกโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียน หรือการสอบสัมภาษณ์ ทำให้ถูกมองว่ามาตรฐานในการรับระบบโควตา ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดข้อร้องเรียน ขณะที่ผู้ปกครองก็มีความคลางแคลงใจ ดังนั้นทางเตรียมอุดมฯ จึงปรับระบบการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาจังหวัดใหม่ โดยใช้วิธีดังกล่าว เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักเรียนได้มาตรฐานเดียวกันและผู้ปกครองเองก็จะได้สบายใจ” ผอ.สพม.1 กรุงเทพฯ กล่าว

-- advertisement --