-- advertisement --

ผุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอ้อยและน้ำตาล

สอศ.จับมือกลุ่มวังขนาย เปิด 4 สาขาเฉพะทางรับ นศ.รุ่นแรกปี 61

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) และนายอารีย์ ชุ้นฟุ้ง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มวังขนาย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านในระบบทวิภาคี โดย นายวณิชย์ กล่าวว่า สอศ.ได้ร่วมกับบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย ในการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐบาล มีนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการทั้งทางทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติ อีกทั้งยังถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายประชารัฐด้วย โดยจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ผลิตนักเรียน นักศึกษาอาชีวะให้ให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจบออกไปอย่างมีคุณภาพและใช้งานได้จริง และมีรายได้ระหว่างเรียน

“ครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้ตรงความต้องการและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ หรือฮัปทางด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยสอศ.จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับบุคลากรของวังขนายในด้านวุฒิการศึกษารวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการให้พัฒนาตนเองทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ” นายวณิชย์ กล่าว

ด้านนายอารีย์ กล่าวว่า กลุ่มวังขนาย ได้บริจาคที่ดินจำนวน 29 ไร่ 3งาน 47ตารางวา ให้กับ สอศ.เพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ที่อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี มีอาคารเรียนและอาคารที่เกี่ยวข้อง รวม 5 หลัง โดยจะเปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย สาขาการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล และสาขาเทคโนโลยีชีวมวล เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ กลุ่มวังขนาย มุ่งหวังที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตอ้อยออร์แกนิค ที่กลุ่มวังขนายมีความเชี่ยวชาญและเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตได้ในประเทศไทย

-- advertisement --