-- advertisement --
  • เผยแพร่ : 13/09/2023 21:33

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯรวมพลังทุกโรงเรียนร่วมจัดงาน EDBA The Neo Innovation Expo 2023 เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นก้าวสำคัญ ที่จะร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรมต่อไป

วันที่ 13 กันยายน 2566 บาทหลวงดร.เอกรัตน์  หอมประทุม  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวว่า ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (The Education Department of Bangkok Archdiocese : EDBA) จะจัดกิจกรรมที่อิงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยระบุว่าประเทศจะเจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้น  ด้วยนวัตกรรม  และสู่เป้าหมายที่ 4.7 ของ UN (SDG4)  และของ UNESCO คือ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable Development : ESD for 2030)

โดยโรงเรียนในเครือของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีเป้าหมายที่จะทำให้เด็กนักเรียนทุกคน ซึ่งมีมากกว่า 50,000 คน ผลิตนวัตกรรมขึ้นมา หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม ( One Student One Innovation) เพื่อความก้าวหน้า ในการพัฒนาประเทศชาติ  นี่คือพลังของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราจะสร้างนวัตกรเพื่อเสริมสร้างการพัฒนา   เพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กของเรามีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศชาติได้ เขาจะเป็น นวัตกรต่อไปในอนาคต

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน EDBA The Neo Innovation Expo 2023    ที่จะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารนักบุญยอห์นปอลที่ 2 (St. John Paul 2 Auditorium) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม   กิจกรรมที่นำเสนอในงานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดในหัวข้อ Create a Better Life! “กล้าคิด กล้าทำ นำนวัตกรรม สร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม” โดยแบ่งงานออกเป็น 4 โซน ดังนี้

โซนที่1  Mission for Better Living : นิทรรศการแบบผู้เข้าชมมีส่วนร่วม  นิทรรศการแสดงผลงานที่ใช้ความรู้จากการเรียนวิทยาการคำนวณ

โซนที่ 2 Hall of Fame: งานเชิดชูเกียรติ  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัล จากหน่วยงานภายนอก ในระดับภาค  ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

โซนที่ 3 EDBA Award : การประกวดผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โซนที่ 4 Computer Science Contest : การแข่งขันความสามารถจากการเรียนวิทยาการคำนวณ และเทคโนโลยีมาแล้ว

ขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม และชื่นชมในความสำเร็จเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และการต่อยอดเพื่อการเป็นผู้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ในงานเราจะมีการมอบวุฒิบัตร เพื่อเสริมแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมศึกษาดูงาน ในการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณ หจก.เอ็มม่า อลิส และ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน

ทางด้านบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวว่า ในนามฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มีความยินดีที่จะได้เรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมมหกรรมนวัตกรรม วิทยการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 2023ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนยอเซฟอุปถัมป์สำราญ เนื้องานที่จะจัดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมความเป็นนวัตกร ของผู้เรียนในโรงเรียนที่สังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเป็นหลัก เนื้องานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การเข้ามามีส่วนร่วมฐานการเรียนรู้นวัตกรรมจากโรงเรียนต่างๆของฝ่ายการศึกษา ยังมีงานนวัตกรรมของการเรียนรู้ ที่ประสบความสำเร็จของนักเรียน ที่อยู่ในโรงเรียนฝ่ายการศึกษา ที่แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับประเทศ  ที่จะได้นำเสนอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดการพัฒนาชีวิตสู่การเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นนวัตกรอย่างมีคุณภาพ ทั้งฝ่ายการศึกษา และโดยคณะผู้บริหาร คณะโรงเรียนในฝ่ายการศึกษา จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม และชื่นชมในความสำเร็จในเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และการต่อยอดเพื่อการเป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยียิ่งขึ้น ในงานเราจะมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อสงเสริมแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ผู้สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในงานดังกล่าวนี้  มากมาย เพียงพอสำหรับทุกท่านที่จะมาเข้าชม  จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าว TOPNEWS ภาคกลาง

-- advertisement --