-- advertisement --

พยาบาลสวนดุสิตรับแอดมิสชั่นส์ 60

สอนแบบ Active Learning เก่งภาษาเป็นแต้มต่อทางวิชาชีพ

ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ว่า คณะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ จำนวน 100 คนสำหรับปีการศึกษานี้ โดยรับสมัครผ่านระบบแอดมิสชั่นส์กลาง (Admissions) ซึ่งจำหน่ายระเบียบการและรับสมัครระหว่างวันที่ 16-27 พ.ค.60 นี้ ซึ่งผลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประเมินพบว่า นักเรียนมีความสนใจเข้ามาเรียนเป็นต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มากเป็นอันดับ 1 ของทุกหลักสูตร

ดังนั้น หากนักเรียนสนใจเข้าศึกษา ควรพิจารณาคุณสมบัติตนเองว่าตรงกับความต้องการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกำหนดหรือไม่ อาทิ มีบุคลิกภาพที่ดี, หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส, มีจิตใจโอบอ้อมอารี, มีใจรักในงานบริการ และเป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดี โดยเฉพาะการยื่นคะแนน GAT หรือ PAT ควรศึกษาระดับคะแนนปีที่ผ่านมาให้ดีก่อนตัดสินใจ

ผศ.ดร.ศรีสุดา กล่าวต่อว่า พยาบาลสวนดุสิต มีระบบการสอนเน้นเชิงปฏิบัติการหรือเรียนแบบ Active Learning ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง ตั้งคำถามในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ เนื้อหาหลักสูตรก็ปรับปรุงให้ทันสมัย รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ และเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการคุ้นชินคำศัพท์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ นับเป็นแต้มต่อทางสายวิชาชีพและเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่เด็กของเรา สุดท้าย การที่คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. มีนักเรียนสนใจมากที่สุด ก็เพราะการดูแลนักศึกษาพยาบาลของเรานั้นแตกต่าง ครู อาจารย์ทุกท่านให้ความใกล้ชิด และดูแลบุตรหลานแทนครอบครัวเหมือนญาติ-พี่น้อง คณาจารย์สนิทกับลูกศิษย์ทุกคน เมื่อนักศึกษาเกิดปัญหา เราสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้อย่างทันท่วงที จึงเชื่อมั่นได้ว่านักศึกษาพยาบาลสวนดุสิต มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ บุคลิกภาพ และสง่างามตามแบบฉบับของสวนดุสิต สามารถแข่งขันกับบัณฑิตสถาบันแห่งอื่นได้ สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

-- advertisement --