-- advertisement --

พระเทพฯทรงแนะเด็กใช้ไอซีทีเปิดโลกความรู้

มีพระราชดำรัสให้สำรวจซ่อมสร้าง รร.สึนามิ ประเมิน O-NET อิงเกณฑ์ดูพัฒนาคุณภาพ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุม และมีพระราชดำรัสถึงโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการซ่อมแซมและพัฒนากลับสู่สภาพปกติ แต่ปัจจุบันอาคารเรียน โต๊ะเก้าอี้ อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทรงเป็นห่วงว่าอาจจะเป็นอันตราย จึงให้ ศธ.เร่งช่วยเหลือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมกาารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไปสำรวจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิ ทุกจังหวัด เป็นรายโรงเรียน ถ้าไม่เสียหายมาก สพฐ.จะเจียดงบฯ ปี 2560 ลงไปดำเนินการในปีนี้ทันที แต่หากได้รับความเสียหายมาก จะของบฯ กลาง ปี 2561 ทั้งส่วนที่ปรับปรุงและสร้างใหม่

ทั้งนี้ ทรงมีพระราชดำรัสด้วยว่า ควรเปิดโอกาสให้เอกชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย โดยสถานศึกษาต้องมีระบบบริหารการเงินที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า พระองค์ยังมีพระราชดำรัส ให้โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากหลายโรงเรียนใช้ไอซีทีไม่คุ้มค่ากับงบฯ ลงทุน เช่น การที่โรงเรียนจัดซื้อสื่อซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่นก็ควรให้เด็กใช้งานอย่างคุ้มค่า แม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่แค่พิมพ์งานหรือวาดรูป แต่ควรใช้ค้นหาความรู้ใหม่ๆ จึงฝากให้ ศธ.ไปดำเนินการเรื่องนี้

นอกจากนี้ ทรงรับทราบผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ขณะเดียวกันพบว่าโรงเรียนอื่น ๆ อยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน ซึงโรงเรียนที่ O-NET ต่ำมีปัญหามากมาย ทั้งที่ครูพยายามสอนอย่างเต็มที่ แต่อาจเป็นเพราะโรงเรียนไม่พร้อม จึงขอให้ต้นสังกัดช่วยเหลือดูแลปัญหาเหล่านี้ อีกทั้งการประเมิน O-NET ไม่ควรเน้นอิงกลุ่มเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ แต่ควรอิงเกณฑ์เพื่อดูผลการพัฒนาคุณภาพแต่ละโรงเรียน

-- advertisement --